Cấu hình sản phẩm

Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tạo ra sản phẩm

Các sản phẩm trong nền tảng Odoo có thể được tạo trong menu sản phẩm nơi người dùng có thể xem tất cả các sản phẩm và mô tả của chúng. Các sản phẩm trong bảng điều khiển có thể được xem cả kanban và chế độ xem danh sách. Ngoài ra, trong trường hợp tìm kiếm, người dùng có thể sắp xếp và lọc danh sách dữ liệu bằng các tùy chọn lọc và nhóm theo thuộc tính có sẵn.
Để tạo một sản phẩm mới, người dùng có thể truy cập cửa sổ tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo.Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể mô tả chi tiết sản phẩm như tên sản phẩm, loại sản phẩm, danh mục sản phẩm, tài liệu tham khảo nội bộ, mã vạch, lực lượng bán hàng, thuế khách hàng, chi phí và công ty mà sản phẩm đang được bán.

Ngoài ra, các sản phẩm có thể được mô tả là những sản phẩm có thể được bán, mua hoặc sử dụng.
Có các tùy chọn chuyển đổi trong cửa sổ mà từ đó người dùng có thể truy cập menu số lượng tồn kho, menu dự báo, truy vết sản phẩm, quy tắc tái cung ứng, định mức nguyên vật liệu nếu sản phẩm sản xuất tại công ty và nhiều khía cạnh khác trên sản phẩm.Các biến thể sản phẩm trong sản phẩm tương ứng có thể được mô tả trong tab biến thể có sẵn trong menu tạo sản phẩm /. Người dùng có thể chọn tùy chọn thêm thuộc tính và mô tả biến thể sản phẩm dựa trên các thuộc tính khác nhau có sẵn như màu sắc, kích thước, chất liệu, v.v.Trong tab bán hàng, người dùng có thể xác định chính sách tính phí của sản phẩm từ các tùy chọn mặc định có sẵn. Ngoài ra, sản phẩm tùy chọn có thể được mô tả cho các trang web thương mại điện tử và có thể cung cấp mô tả bán hàng tùy chỉnh.Điểm bán hàng hay điểm bán lẻ là một khía cạnh không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Sản phẩm Odoo có thể được kích hoạt cho POS trong menu điểm bán hàng. Các mô tả về các trường hợp của điểm bán hàng như trọng lượng loại sản phẩm với quy mô có thể được đề cập trong cửa sổ.Mô tả trang web thương mại điện tử về sản phẩm có thể được mô tả trong menu thương mại điện tử bên dưới mô tả sản phẩm. Mô tả về danh mục, tính khả dụng, sản phẩm thay thế và phụ kiện có thể được mô tả trong cửa sổ này. Hơn nữa, phần bổ sung phương tiện cũng có thể được phân bổ với sản phẩm mà trang web thương mại điện tử có thể được mô tả ở đây.Chi tiết mua hàng trên sản phẩm có thể được mô tả trong menu mua hàng. Các nhà cung cấp có thể được mô tả: nhiều nhà cung cấp có thể được mô tả trong một sản phẩm. Ngoài ra, có thể mô tả các hóa đơn của nhà cung cấp, các loại thuế liên quan và chính sách kiểm soát. Hơn nữa, mô tả sản phẩm có thể được cung cấp dựa trên nhu cầu và thông tin chi tiết về nhà cung cấp.Các hoạt động kiểm kê trên sản phẩm có thể được mô tả trong menu kiểm kê của sản phẩm tương ứng. Các tuyến đường hoạt động có thể được xác định, các hệ số xếp chồng dựa trên hoạt động của chuỗi và số lô có thể được xác định. Các khía cạnh hậu cần như trọng lượng, chiều cao, kích thước, thời gian sản xuất, thời gian giao hàng tùy chỉnh và người chịu trách nhiệm hậu cần có thể được chỉ định.Các khía cạnh tài chính của sản phẩm có thể được mô tả trong menu kế toán. Các khoản phải thu và phải trả có thể được cấu hình cho các hoạt động tài chính của sản phẩm.