Các biến thể sản phẩm

Các biến thể sản phẩm là các mô tả cùng một sản phẩm theo các thuộc tính khác nhau như màu sắc, kích cỡ, thương hiệu ..

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Bạn có thể bật tùy chọn biến thể sản phẩm trong menu cài đặt. Trong menu cài đặt, người dùng có thể cuộn xuống mô tả sản phẩm và bật tùy chọn biến thể sản phẩm có sẵn.Các thuộc tính trên các biến thể sản phẩm có thể được truy cập từ chính menu cài đặt và cũng từ tab cấu hình. Menu thuộc tính sản phẩm mô tả tất cả các thuộc tính của sản phẩm: màu sắc, nhãn hiệu, khối lượng, kích thước, giới tính ... Để tạo một thuộc tính mới, người dùng có thể truy cập menu tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn.
Trong menu tạo, người dùng có thể đặt tên thuộc tính

Chế độ tạo biến thể:

Có ba tùy chọn

Ngay lập tức: Tại đây, chúng tôi có thể thêm tất cả các biến thể có thể có ngay sau khi thuộc tính và các giá trị của thuộc tính được thêm vào sản phẩm

Động: Ở đây, mỗi biến thể chỉ được tạo nếu các thuộc tính và giá trị tương ứng của nó được thêm vào đơn đặt hàng.

Không bao giờ: Trong trường hợp này, các biến thể không bao giờ được tạo cho thuộc tính.

Lưu ý: Cần lưu ý rằng không thể thay đổi chế độ tạo biến thể sau khi thuộc tính được sử dụng trên ít nhất một sản phẩm.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!