Bản quyền của phần mềm


SkyERP 11 Community Edition

Được cấp phép theo LGPL phiên bản 3 (còn được gọi là LGPLv3).

Xem thêm Câu hỏi thường gặp về GPL ma trận tương thích.


Phiên bản SkyERP Cloud

Được cấp phép theo giấy phép bản quyền SkyERP Cloud Version 1.0 được định nghĩa như sau

Giấy phép phiên bản doanh nghiệp SkyERP v1.0.

Phần mềm này và các tệp được liên kết (sau đây gọi là "Phần mềm") chỉ có thể được sử dụng (được thực hiện, sửa đổi, được thực hiện sau khi sửa đổi) khi có sự cho phép bằng văn bản của SkyERP.

Với Thỏa thuận đối tác hợp lệ với SkyERP, các quyền trên cũng được cấp, miễn là việc sử dụng được giới hạn trong môi trường thử nghiệm hoặc phát triển.

Bạn có thể phát triển các mô-đun riêng dựa trên Phần mềm và phân phối chúng theo giấy phép bạn chọn, miễn là nó tương thích với các điều khoản của Giấy phép này (Ví dụ: LGPL, MIT hoặc các giấy phép sở hữu tương tự như giấy phép này).

Bạn có thể sử dụng các mô-đun riêng được xuất bản theo bất kỳ giấy phép nào cùng với Phần mềm, miễn là giấy phép của họ tương thích với các điều khoản của Giấy phép này.

Cấm xuất bản, phân phối, cấp giấy phép phụ hoặc bán các bản sao của Phần mềm hoặc các bản sao sửa đổi của Phần mềm.

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.  

SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!