Tạo nhiệm vụ phụ

Nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo các nhiệm vụ phụ cho các hoạt động nhiệm vụ chính cho một dự án. Chức năng nhiệm vụ phụ này sẽ cho phép người dùng có một kế hoạch hoạt động phức tạp, bổ sung vào yêu cầu và hoạt động của dự án.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Để tạo một gán một nhiệm vụ phụ cho một nhiệm vụ chính, ban đầu người dùng phải bật các tùy chọn nhiệm vụ phụ có sẵn trong menu cài đặt của Module dự án.Khi tùy chọn nhiệm vụ con được kích hoạt, người dùng hiện có thể phân bổ bất kỳ nhiệm vụ nào dưới dạng nhiệm vụ phụ cho nhiệm vụ chính của dự án.

Trong dự án tương ứng, nơi các nhiệm vụ được xác định, người dùng có thể xem tùy chọn thông minh có sẵn trong cửa sổ. Khi chọn nó, người dùng sẽ được chuyển hướng đến cửa sổ tác vụ phụ của tác vụ tương ứng. Tất cả các nhiệm vụ con được phân bổ sẽ được xác định và người dùng có thể tạo một nhiệm vụ mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn.Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp chi tiết nhiệm vụ phụ giống như cách cung cấp mô tả nhiệm vụ. Phân bổ cho khách hàng, mô tả thông tin liên hệ, chỉ định dự án, nhiệm vụ chính, người chịu trách nhiệm, thời hạn và các thẻ hoạt động. Trong menu bảng chấm công, người dùng có thể cung cấp số giờ được lên kế hoạch ban đầu và cho biết tiến trình hoạt động. Có thể mô tả thao tác trên bảng chấm công của nhân viên cho nhiệm vụ tương ứng trong menu.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!