CRM

Odoo CRM giúp bạn tổ chức các hoạt động bán hàng của mình: theo dõi khách hàng tiềm năng, chốt cơ hội và nhận dự báo chính xác. Giữ các cơ hội có tổ chức với quy trình và quản lý các hoạt động hàng ngày của bạn bằng các cuộc họp và các hoạt động tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!