Quản lý quy tắc tái cung ứng

Thông thường Một doanh nghiệp có thể có nhiều kho hàng ở nhiều nơi trong đó có 1 kho chính cung cấp hàng hóa cho các kho khác. Phần mềm Odoo hỗ trợ người dùng chạy các kế hoạch tồn kho theo quy tắc tái cung ứng sản phẩm.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Để có thể tiếp tế từ kho khác, bạn cần kích hoạt Luồng xử lý nhiều bước.


Bật các luồng xử lý nhiều bước trong cài đặt của cơ sở dữ liệu Odoo

Sau đó, bạn có thể truy cập các kho hàng của mình thông qua Kho vận ‣ Cấu hình ‣ Kho hàng . Nhập kho cần được cung cấp lại bởi một kho khác. Bạn sẽ có khả năng chỉ ra trực tiếp kho hàng mà nó được bổ sung.


 

Bằng cách kích hoạt tùy chọn này, một tuyến đường mới sẽ có sẵn trên các sản phẩm của bạn - Cung cấp Sản phẩm từ kho San Fancisco . Bây giờ nó có thể được chọn, cùng với một * quy tắc tái cung ứng * hoặc * thực hiện để đặt hàng *.


 

Đối với sản phẩm này, tôi đặt ra quy tắc tái cung ứng với tối thiểu 5 đơn vị trong kho và tối đa 10 đơn vị trong kho. Tôi sẽ chạy bộ lập lịch bằng cách chuyển đến Kho vận ‣ Hoạt động ‣ Chạy kế hoạch đã lên .


 

Hệ thống tự động tạo hai lần lấy hàng, một lần lấy hàng từ kho San fancisco, nơi chứa các sản phẩm cần thiết và một biên nhận trong kho chính của tôi WH / Kho cho các sản phẩm giống nhau. Tài liệu nguồn là quy tắc tái cung ứng đã kích hoạt lộ trình * Cung cấp Sản phẩm từ kho San fancisco*.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!