Quản lý phê duyệt trực tuyến

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Để tạo các yêu cầu phê duyệt, ban đầu người dùng nên thiết lập các loại phê duyệt. Nó có thể được thiết lập bằng cách chọn menu loại phê duyệt trên trang tổng quan. Sẽ có nhiều kiểu mặc định khác nhau để hoạt động hoặc người dùng có thể tạo và tùy chỉnh những kiểu mới. Hình ảnh bên dưới hiển thị biểu mẫu bảng điều khiển mà các phê duyệt mới có thể được tạo.Loại Phê Duyệt

Menu các loại phê duyệt sẽ hiển thị danh sách các phê duyệt có sẵn và người dùng có thể tạo một phê duyệt mới bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn trong cửa sổ. Danh sách các phê duyệt có thể được sắp xếp bằng cách sử dụng các bộ lọc khác nhau và nhóm theo các tùy chọn có sẵn ở chế độ mặc định và tùy chọn tùy chỉnh.

Truy cập theo lộ trình: Phê duyệt -> Cấu hình -> Loại phê duyệt


 

Khi người dùng chọn tạo một loại phê duyệt mới, họ sẽ được mô tả bằng cửa sổ như hình dưới đây.


 

Người dùng có quyền cung cấp tên và mô tả về loại phê duyệt. Có nhiều tùy chọn thông tin khác nhau mà người dùng có thể chọn Bắt buộc hay Tùy chọn.

Trong menu người phê duyệt, người dùng có thể chỉ định những người phê duyệt tương ứng. Cho phép người quản lý bộ phận trở thành người phê duyệt, chỉ định người phê duyệt bên ngoài cũng như bên trong cung cấp số lần phê duyệt tối thiểu để yêu cầu phê duyệt được chấp nhận.

Tạo Đề nghị mới

Khi tạo 1 đề nghị mới người dùng chọn loại phê duyệt theo mục đích của đề nghị này. Ví dụ: Người dùng tạo 1 đề nghị mới cần phê duyệt :

Người dùng sẽ được hiển thị với cửa sổ như hình dưới đây. Cung cấp ngày và thời gian hoạt động, số tiền nếu đi kèm theo yêu cầu, các tài liệu tham khảo, liên hệ và địa điểm của hoạt động của đề nghị mới.


Nếu có bất kỳ sản phẩm nào liên quan, người dùng có thể chọn thêm chúng bằng cách chọn tùy chọn thêm trong menu sản phẩm.

Trong Tab mô tả người dùng có thể mô tả thông tin cần thiết về đề nghị này.

Trong Tab người phê duyệt Danh sách những người phê duyệt cần thiết để phê duyệt yêu cầu có thể được chỉ định.


Khi xác minh các chi tiết, người dùng nên lưu và gửi yêu cầu.

Phê duyệt đề nghị

Khi các yêu cầu đã được gửi và người quản lý đăng nhập vào bảng điều khiển của mình. Người quản lý có thể xem yêu cầu cần được phê duyệt trong menu Tất cả phê duyệt trong bảng điều khiển. Hình ảnh dưới đây mô tả menu yêu cầu phê duyệt mà từ đó người quản lý có thể chọn menu tương ứng và phê duyệt  sau khi xác minh.Người quản lý cũng được cung cấp các điều khoản để hủy yêu cầu và từ chối yêu cầu đã được gửi đi.


 

 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!