Định giá tồn kho trong Odoo 14

Định giá hàng tồn kho cho phép một công ty cung cấp định giá các sản phẩm tồn kho ra tiền mặt . Hàng tồn kho thường là tài sản lớn nhất hiện tại của một doanh nghiệp và việc đo lường chúng là cần thiết để đảm bảo báo cáo tài chính chính xác. Nếu hàng tồn kho không được đo lường chính xác, chi phí và doanh thu không thể được kết hợp đúng và một công ty có thể đưa ra quyết định kinh doanh kém.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 15/03/2023

Định giá hàng tồn kho

Định giá hàng tồn kho là một thao tác quan trọng trong bất kỳ hoạt động quản lý kho nào. CNTT quyết định cách người dùng định giá trị hàng hóa trong kho của họ.

SkyERP- Odoo biết rằng giá trị của hàng tồn kho thay đổi bất cứ khi nào có hàng mới đến kho. Nó cũng thay đổi khi hàng hóa chuyển ra khỏi  kho.

SkyERP - Odoo cung cấp các cách khác nhau để tìm ra giá trị của hàng tồn kho và chúng được đặt tên là Phương pháp tính giá vốn và Phương pháp định giá hàng tồn kho. Ở đây, phương pháp giá gốc là giá trị thực tế của hàng hóa và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là cách bạn đăng ký giá trị của sản phẩm trong sổ nhật ký kế toán.

Chúng ta có thể thảo luận về Định giá hàng tồn kho trong blog này. Chúng ta có hai phương pháp và chúng là phương pháp Thủ công và phương pháp Tự động. Để kiểm tra chi tiết Định giá hàng tồn kho, chúng ta có thể chuyển sang Phân hệ Hàng tồn kho.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Nhóm sản phẩm. Kho -> Cấu hình -> Nhóm sản phẩm
Ở đó chúng ta có thể tạo một nhóm sản phẩm mới và đặt nhóm sản phẩm chính.

Đây là nơi chúng ta có thể tìm thấy Định giá tồn kho
Chúng ta có thể tìm thấy trường Phương pháp tính giá vốn cũng như trường Định giá hàng tồn kho tại đây.

Chúng ta có thể tìm thấy ba phương pháp tính giá tại đây.

  • Giá tiêu chuẩn cung cấp giá tiêu chuẩn của sản phẩm.

  • Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) giữ nguyên giá của sản phẩm trên cơ sở FIFO của sản phẩm

  • Chi phí trung bình (AVCO) lấy giá trị trung bình của sản phẩm.
Trước tiên, SkyERP có thể kiểm tra điều gì sẽ xảy ra nếu Phương pháp giá vốn là : giá tiêu chuẩn.

Sau đó, chúng ta có thể đi đến Định giá hàng tồn kho. Ở đây có hai tùy chọn và chúng là Thủ công và Tự động.

Nếu chúng ta chọn thủ công, các mục sẽ không được đăng tự động. Mặt khác, các bút toán kế toán sẽ được tạo tự động bằng cách chọn các tùy chọn tự động. Trong trường hợp này, các nhật ký kế toán sẽ luôn được cập nhật. Vì vậy, chúng ta có thể chọn Tự động tại đây. 

Khi chọn Tự động hóa, chúng tôi nhận được phân đoạn thuộc tính kế toán bên dưới, nơi chúng tôi có thể tìm thấy Thuộc tính tài sản và Thuộc tính tài khoản kho.

Bên dưới Thuộc tính tài khoản, chúng ta có thể thiết lập một tài khoản Định giá tồn kho và Nhật ký kho.

Người dùng cũng có thể tìm thấy Tài khoản Chênh lệch Giá, Tài khoản Doanh thu và Tài khoản Chi phí tại đây.

Một trong những trường quan trọng ở đây là tài khoản Định giá tồn kho. Điều này rất quan trọng vì tài khoản này sẽ giữ giá trị hiện tại của sản phẩm khi chúng tôi bật các tùy chọn tự động để định giá hàng tồn kho của một sản phẩm.

Bạn cũng có thể thiết lập tài khoản xuất nhập kho. Sổ nhật ký kho cũng phải được thiết lập ở đây để tiếp tục. Sau đó, chúng ta có thể lưu các thay đổi.

Bây giờ chúng ta hãy vào Menu Sản phẩm và Chọn Sản phẩm.

Chúng ta có thể tạo một sản phẩm mới để kiểm tra việc định giá hàng tồn kho với giá chuẩn như một phương pháp tính giá.
Tôi đã chọn tên của sản phẩm là Demo về định giá tồn kho. 

Chúng ta có thể chọn loại sản phẩm và danh mục sản phẩm tại đây. Chúng ta có thể chọn danh mục được tạo gần đây, tức là Tất cả / Có thể bán được / Lamp

Người dùng có thể lưu sản phẩm và kiểm tra định mức nguyên vật liệu. 
Có thể nhấp vào biểu tượng Tạo để tạo định mức nguyên liệu. 


 

Tạo định mức nguyên liệu cho sản phẩm.

Ta thêm hai thành phần ở đây. Bây giờ chúng ta có thể lưu các thành phần. Sau khi lưu, quay lại trang Sản phẩm, chúng ta nhận được tùy chọn để tính giá từ hóa đơn nguyên vật liệu. 

Tính năng này chỉ có thể được xem nếu bạn chọn phương pháp tính giá cho danh mục sản phẩm là Giá chuẩn hoặc Chi phí trung bình.


 

Điều đó có nghĩa là ở đây giá vốn được tính dựa trên định mức.

Giá vốn sản phẩm khi tính giá thành là chi phí trung bình

Chúng ta phải tạo ra một sản phẩm mới cho mục đích. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện một số thay đổi trong phương pháp tính giá. Định giá hàng tồn kho nên được tự động hóa.
Chúng ta có thể thực hiện các thay đổi trong phương pháp định giá hàng tốn kho Nhóm sản phẩm bằng cách nhấp vào liên kết bên ngoài bên cạnh Nhóm sản phẩm.


 

Ở đây ta đã thay đổi Phương pháp Định phí thành Chi phí Trung bình (AVCO).

Chúng ta đã tạo một sản phẩm khác Chi phí trung bình Demo tại đây.

Định mức nguyên liệu có thể được cố định để quản lý các hoạt động. 

Định giá trung bình thủ công

Bây giờ chúng ta có thể quản lý một sản phẩm bằng cách sử dụng chi phí trung bình. Trong trường hợp này, phương pháp tính giá sẽ là giá trung bình AVCO, và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho có thể được chọn theo cách thủ công. 
Phương pháp giá vốn có thể được đặt làm chi phí trung bình. Phương pháp định giá trị hàng tồn kho sẽ được chọn là Thủ công.

Hiện tại, chúng ta đã tạo ra hai sản phẩm với chi phí bình quân theo phương pháp định giá - một sản phẩm với phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho thủ công và sản phẩm kia với phương pháp định giá hàng tồn kho tự động.
Chúng ta có thể thêm cả hai sản phẩm được tạo gần đây trong dòng sản phẩm. Tôi đã chọn cả hai sản phẩm ở đây. Giá trung bình thủ công  và Giá trung bình tự động.
Thêm số lượng -> Xác nhận đơn hàng 

Chúng ta phải nhận những sản phẩm này ngay bây giờ. 
Sử dụng nút Xác thực để có trang bật lên và chúng ta có thể sử dụng nút áp dụng để quản lý hoạt động.Tiếp theo, chúng ta có thể kiểm tra phân hệ Kế toán. Sau đó, kiểm tra Mục sổ Nhật ký nhập.

Ở đây có thể tìm thấy một mục nhập tự động. Đó chỉ là mục nhập để định giá hàng tồn kho tự động mà giao dịch của Giá trung bình tự động sẽ đăng sẽ được đăng.

Định giá hàng tồn kho sau khi giao dịch cũng có thể được tìm thấy tại đây.
Nhấp vào bút toán sổ nhật ký, chúng tôi có thể tìm thấy tất cả các chi tiết bao gồm cả chi tiết phiếu kho và định giá hàng tồn cho sản phẩm. Chúng ta cũng có thể tìm thấy ngày kế toán và chi tiết nhật ký.


Các bút toán chi tiết của "giá trung bình thủ công" không được đăng tự động khi ta đặt phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là thủ công. Do đó chúng ta phải đăng mục nhập nhật ký theo cách thủ công.

Quay lại giao dịch mua và kiểm tra lại yêu cầu mua hàng. Ở đây chúng ta sẽ tạo PO bằng cách đặt một mức giá khác. 
Ở đây, ta đã thay đổi giá trước khi đơn hàng được xác nhận. Sau đó, nhận các sản phẩm và cuối cùng xác nhận quá trình. 

Nếu chúng ta đến xem sản phẩm ngay bây giờ và kiểm tra giá, chúng ta có thể thấy rằng giá của Demo Avco Automated đã tự động thay đổi. Chúng ta lấy trung bình của các mức giá mà chúng ta đặt cho sản phẩm.

Bây giờ hãy để chúng ta kiểm tra Giá trung bình tự động
Ở đây chúng ta cũng có thể thấy sự thay đổi về giá của sản phẩm. 

Trong hai trường hợp này, chúng tôi đã chọn phương pháp tính giá là Chi phí trung bình và đây là lý do tại sao chúng tôi lấy giá là giá trung bình của hai lần mua.

Nhập trước, xuất trước

Tiếp theo, chúng ta có thể kiểm tra phương pháp tính giá thứ ba. Điều này có thể được thực hiện tại Danh mục sản phẩm trong kho.
Chúng ta có thể thay đổi phương pháp tính giá. Giá trung bình -> Nhập trước Xuất trước (FIFO)

Bây giờ chúng ta có thể tạo một sản phẩm trong danh mục sản phẩm. 

 


Chúng ta đã tạo ra sản phẩm với phương pháp tính giá là FIFO. Sau đó, đặt phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là Tự động. Tiếp theo, chúng ta có thể tạo đơn đặt hàng mua sản phẩm.


 

Tôi đang đặt  đơn giá là 50 $ cho mỗi cái và số lượng là 5 cái.

Bây giờ chúng ta có thể xác nhận đơn đặt hàng, nhận sản phẩm và xác thực quy trình.

Khi kiểm tra sản phẩm bây giờ, chúng ta có thể thấy chi phí là 50 

Bây giờ chúng ta có thể tạo một hóa đơn cho cùng một hóa đơn và thực hiện thanh toán.


 

Giờ đây, chúng ta có thể tạo thêm một đơn đặt hàng cho cùng một sản phẩm nhưng ở một mức giá khác. 

Ta đã xác nhận đơn hàng, nhận sản phẩm và xác nhận biên lai


  

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại sản phẩm.


  

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng giá là 50 vì chúng ta đã chọn phương pháp tính giá là Nhập trước xuất trước.

Đây là cách định giá hàng tồn kho được thực hiện với Odoo 14

Bài viết cùng chủ đề

Xem tất cả

Bài viết liên quan

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!