Quản lý tiền lương

Quản lý tiền lương là một khâu trong quản trị nhân sự. Đó là quá trình thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong doanh nghiệp. Việc chi trả tiền lương hợp lý, phù hợp có tác dụng tích cực thúc đẩy người lao động hăng say trong công việc, tăng năng suất lao động và sự gắn kết của nhân viên với công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Nền tảng Odoo có Module Quản lý lương nhân viên được phân bổ giúp người dùng giải quyết tất cả các chức năng trả lương của công ty. Ngoài ra, Module tính lương cho phép người dùng quản lý bảo hiểm, khoản vay, phụ cấp và tiền thưởng của nhân viên.

Trong bảng điều khiển chính của Module nhân viên, người dùng có thể xem danh sách nhân viên có thể được xem dựa trên phân bổ của bộ phận và công ty. Dữ liệu trong menu có thể được lọc và nhóm lại để suy ra thông tin tương ứng dựa trên mặc định cũng như các tùy chọn có thể tùy chỉnh có sẵn. 

Hợp đồng

Hợp đồng của các nhân viên được xác định trong nền tảng có thể được xem trong menu hợp đồng có thể được truy cập từ bảng điều khiển nhân viên của module tính lương. Các liên hệ có sẵn có thể được tập tin và nhóm lại cho các mục đích khấu trừ. Ngoài ra, việc lọc có thể được thực hiện dựa trên những cái đang hoạt động trong công ty và những cái đã chấm dứt hoặc đã hết hạn.


Để tạo và phân bổ một liên hệ mới trong nền tảng, người dùng có thể chọn cửa sổ tạo có thể truy cập từ menu. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể xác định tên hợp đồng, phân bổ nhân viên, bộ phận, vị trí công việc, công ty và cơ cấu tiền lương. Thời gian của hợp đồng cùng với lịch trình làm việc có thể được lựa chọn. Trong menu thông tin lương, người dùng có thể phân bổ tiền lương mỗi tháng.Các loại mục nhập công việc

Các loại mục nhập công việc của nền tảng Odoo có thể được xác định trong cửa sổ cấu hình của menu loại mục nhập công việc. Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các loại mục nhập công việc đang được thực hiện và việc chỉnh sửa có thể được thực hiện bằng cách chọn loại tương ứng. Ngoài ra, nếu người dùng muốn tạo một loại mục nhập công việc mới, người dùng có thể chọn tùy chọn tạo có sẵn.


 

Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên loại mục nhập công việc, mã được cấp phát, trình tự hoạt động, phân bổ thời gian nghỉ hoặc vắng mặt không lường trước và các khía cạnh làm tròn trong hoạt động phiếu lương.


 

Cấu hình tiền lương

Cơ cấu tiền lương

Cấu trúc tiền lương của nhân viên trong công ty có thể được mô tả trong nền tảng Odoo dưới menu cấu trúc tiền lương, có thể truy cập từ tab cấu hình của Module bảng lương. Cơ cấu tiền lương đã xác định của công ty có thể được xem trong nền tảng Odoo dưới menu cơ cấu tiền lương. Cấu trúc lương mới có thể được tạo bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có thể truy cập từ cửa sổ.Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên cho loại có cấu trúc, quốc gia mà loại lương có thể được xác định. Mức lương của hoạt động, ngày trả lương mặc định, giờ làm việc mặc định, cơ cấu trả lương thường xuyên, mục nhập công việc mặc định.


 

Cấu trúc tiền lương có thể được tạo dựa trên kiểu cấu trúc đã được xác định trong cửa sổ tạo cấu trúc tiền lương. Trong cửa sổ cung cấp tên, chọn loại mà nó đã được xác định, phân bổ báo cáo, thanh toán theo lịch trình, phân bổ nhật ký lương. Quy tắc tiền lương cho hoạt động có thể được xác định dựa trên các phân bổ được yêu cầu, các mục công việc chưa được trả lương có thể được xác định trong menu và các thông số đầu vào khác cũng có thể được mô tả.


 

Quy tắc lương

Các quy tắc tính toán tiền lương có thể được mô tả trong các quy tắc tiền lương của menu tương ứng có thể được truy cập trong tab cấu hình của nền tảng. Các quy tắc có thể được mô tả dựa trên các khía cạnh người dùng trong cửa sổ tạo. Có thể mô tả tên của quy tắc, loại hoạt động, mã của quy tắc, cơ cấu tiền lương và trình tự hoạt động. Trong tab thông tin chung, người dùng cũng có thể xác định các điều kiện cũng như tính toán số tiền theo quy tắc phân bổ.


 

Các tham số quy tắc tiền lương

Các quy tắc tiền lương trong Odoo được xác định dựa trên các tham số quy tắc chỉ được xác định trong nền tảng. Trong cửa sổ tạo tham số quy tắc, người dùng có thể cung cấp tên cho tham số quy tắc. Mã hoạt động và phân bổ các phiên bản hoạt động.


 

Payslip các loại đầu vào khác.

Các loại đầu vào khác cho phân bổ phiếu lương có thể được mô tả trong cửa sổ loại đầu vào khác mà người dùng có thể truy cập được trong tab cấu hình. Mô tả của các thiết bị đầu vào khác, tính khả dụng trong cấu trúc và mã cũng có thể được phân bổ.


Phiếu lương

Phiếu lương của nhân viên

Có thể truy cập menu phiếu lương của nhân viên từ tab phiếu lương có sẵn trong bảng điều khiển. Trong menu phiếu lương, người dùng có thể xem tất cả các phiếu lương đang được tạo từ nền tảng và sử dụng các tùy chọn sắp xếp khác nhau có sẵn theo mặc định và tùy chỉnh mà người dùng có thể suy ra thông tin cần thiết.

Trong menu tạo phiếu lương, người dùng có thể chỉ định nhân viên được tạo phiếu lương, thời gian hoạt động, chi tiết liên hệ, cấu trúc lương và tên phiếu lương. Ngày làm việc của đầu vào có thể được mô tả trong menu tương ứng. Chi tiết tính toán tiền lương cùng với thông tin kế toán được mô tả trong menu hoạt động tương ứng.


 

Đợt lương

Nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo phiếu lương và vận hành hoạt động phiếu lương theo lô. Điều này sẽ cực kỳ có lợi trong hoạt động của công ty, cho phép các hoạt động trả lương được thực hiện theo từng đợt, do đó đơn giản hóa công việc bận rộn. Chế độ tạo phiếu lương hàng loạt có thể được thực hiện trong menu lô phiếu lương có thể truy cập được từ tab phiếu lương của Module bảng lương. Trong các lô phiếu lương cho người dùng có thể tạo một lô phiếu lương mới bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể gán tên lô dựa trên bộ phận, vị trí công việc, v.v.


 

Mục công việc

Các mục nhập công việc của nhân viên có thể được mô tả trong menu mục nhập công việc, các chi tiết được mô tả tự động theo chi tiết về sự tham gia và thời gian nghỉ của nhân viên trong nền tảng. Menu mục nhập công việc hoạt động như một khía cạnh báo cáo về sự tham gia của nhân viên, người ta xem các bảng lương được tạo. Trong menu, dữ liệu có thể được xem dựa trên hoạt động của một ngày, tuần hoặc tháng. Có một menu xung đột bổ sung sẽ mô tả các xung đột khác nhau đã xảy ra trong các khía cạnh tham gia của nhân viên trên nền tảng.


 

Báo cáo

Giống như bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động công ty trong Odoo, nền tảng này cho phép người dùng tạo báo cáo về công việc trả lương của công ty. Các báo cáo này sẽ xác định các khía cạnh hoạt động cũng như phân tích, nơi dữ liệu có thể được phân loại và xem ở các định dạng khác nhau. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!