Quản lý tài sản

Quản lý tài sản là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi chỉ các hệ thống giám sát và nắm bắt những thứ có giá trị đối với một nhóm hoặc một cá nhân nào đó.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Việc quản lý tài sản trong kế toán Odoo là tất cả các biến động về tài chính gồm: hoạt động mua bán hàng hóa, kho, sửa chữa .. Tất cả các hoạt động trên đều có thể được lập kế hoạch, thực hiện và giám sát trong hệ thống. Ngoài ra các tài sản cố định như đất đai, xe cộ, thiết bị ... có thể được cấu hình và quản lý các biến động về tài chính liên quan đến nó.

Đầu tiên để quản lý tài sản người dùng phải cấu hình đối tượng tài sản trong công ty. Có thể truy cập vào menu đối tượng tài sản theo lộ trình : Kế toán -> cấu hình -> Đối tượng tài sản. Trong menu, tất cả các đối tượng tài sản của công ty sẽ được liện kê và người dùng có thể tạo một đối tượng tài sản mới từ tùy chọn tạo có sẵn.

Trong cửa sổ tạo tài sản mới, người dùng có thể đặt tên tài sản.

Có 3 Phương pháp khấu hao là một đường thẳng, khấu hao giảm dần, khấu hao giảm dần sau đó đường thẳng.  

Ngoài ra, hãy phân bổ thời lượng và nhịp độ giai đoạn.

Dưới menu kế toán, người dùng có thể mô tả khía cạnh kế toán của tài sản như tài khoản tài sản cố định, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí, sổ nhật ký, tài khoản phân tích và tab phân tích.


 

Khi các đối tượng tài sản được tạo, người dùng quay lại menu Tài sản trong tab kế toán : tab kế toán -> Tài sản. Ở đây bạn có thể thấy được danh sách các tài sản của công ty. Để phân bổ đối tượng tài sản người dùng có thể chọn menu tài sản từ tab kế toán. Tại đây, tất cả các nội dung của mô hình đang được mô tả và người dùng có thể chọn để lấy một tài sản mới.Trong cửa sổ tạo tài sản, ban đầu người dùng phải cung cấp tên, phân bổ giá trị tài sản của giá mua và ngày của nó. Ngoài ra, nội dung có thể mô tả các giá trị hiện tại.

Hơn nữa, phương pháp khấu hao có thể được phân bổ và thời gian khấu hao và ngày bắt đầu khấu hao cũng có thể được phân bổ. Trong tab kế toán người dùng có thể thiết lập: các tài khoản tài sản cố định, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí, sổ nhật ký nhập, tài khoản phân tích và từ khóa khoản mục cho tài sản.

Vì nội dung đang được mô tả và điều này được lưu khi xác minh, người dùng có thể xem tùy chọn xác nhận nội dung sẽ được mô tả trong nền tảng.Khi xác nhận tài sản, người dùng có thể xem các tùy chọn bán hoặc thanh lý, đặt làm bản nháp, tạm dừng khấu hao, sửa đổi khấu hao và lưu mô hình.

Bảng khấu hao sẽ được mô tả bên dưới bảng khấu hao. Tại đây, tất cả các tham chiếu về nội dung và thông tin chi tiết sẽ được mô tả.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!