Quản lý doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Đối tượng doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống…

Menu doanh thu chưa thực hiện có thể được truy cập từ tab cấu hình -> Đối tượng doanh thu chưa thực hiện

Khi chọn đối tượng doanh thu chưa thực hiện người dùng có thể xem danh sách tất cả doanh thu chưa thực hiện . Ngoài ra người dùng có thể tạo mới Đối tượng Doanh thu chưa thực hiện bằng  tùy chọn tạo trên menu.Trong cửa sổ tạo đôi tượng doanh thu chưa thực hiện, người dùng nên thêm tên cho nó. Trong menu phương pháp khấu hao, người dùng có thể phân bổ số khấu hao theo số lần khâu hao và năm của nó. 

Khi kích hoạt vào tùy chon Prorata Temporis thì bút toán khấu hao tài sản đầu tiên phải được thực hiện tại ngày mua thay vì ngày đầu tiên của năm tài chính.

Doanh thu chưa thực hiện

Trong menu kế toán, người dùng có thể phân bổ hệ thống tài khoản: tài khoản doanh thu, tài khoản doanh thu chưa thực hiện, sổ nhật ký, tài khoản phân tích và từ khóa danh mục.

Trong menu tạo, hãy cung cấp tên doanh thu chưa thực hiện.

Dưới giá trị tài sản cung cấp giá trị gốc và ngày mua lại tài sản. Hơn nữa, theo phương pháp khấu hao, người dùng có thể chọn số lần khấu hao trong khoảng thời gian nhất định, kích hoạt Prorata Temporis và mô tả ngày tiếp nhận đầu tiên. Dưới các giá trị hiện tại, số tiền còn lại cần ghi nhận và số tiền doanh thu khác nhau đang được mô tả.

Hơn nữa, dưới menu kế toán, công ty được phân bổ các tài khoản liên quan, tài khoản doanh thu và tài khoản doanh thu chưa thực hiện có thể được mô tả cùng với sổ nhật ký,


 

Sau khi chi tiết doanh thu chưa thực hiện được tạo ra người dùng lưu lại và xác nhận hoạt động. Sau khi hoạt động được xác nhận, nó bắt đầu chạy trên nền tảng. Người dùng có thể xem bảng doanh thu trong phần mô tả doanh thu chưa thực hiện tương ứng 

 Sau khi xác nhận người dùng có thể xem các bút toán phát sinh dựa trên menu tùy chọn ở phía bên phải màn hình.


 

Sau khi doanh thu đã được xác nhận và đăng, người dùng có thể sửa đổi nếu cần bằng cách chọn tùy chọn sửa đổi hiện có sẵn.


 

Khi chọn sửa đổi doanh thu, người dùng sẽ được mô tả bằng menu sau. Tại đây, lý do sửa đổi có thể được cung cấp và có thể định cấu hình các giá trị mới của doanh thu chưa thực hiện. Có thể mô tả số lần khấu hao, số tiền có thể khấu hao và số tiền không khấu hao được.


 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!