Cấu hình phân hệ kế toán

Có rất nhiều tính năng khác nhau trong phân hệ kế toán. Phần hướng dẫn sau sẽ giúp người dùng cấu hình các tính năng sẵn có của Odoo trên hệ thống của bạn

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

 

Tài khoản ngân hàng

Người dùng có thể thêm tài khoản ngân hàng bằng cách chọn tùy chọn thêm tài khoản ngân hàng có thể được truy cập từ tab cấu hình của Module.


Tại đây người dùng có thể chọn từ các tài khoản ngân hàng có sẵn và kết nối với nó, nếu không có người dùng có thể chọn tùy chọn tạo có sẵn


Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán

Người dùng có thể truy cập vào hệ thống tài khoản theo lộ trình : Kế toán -> Cấu hình -> Hệ thống tài khoản

Biểu đồ hoạt động của các tài khoản sẽ giúp người dùng hoạch toán các hoạt động tài chính khác nhau trong công ty. Tất cả các  tài khoản được mô tả trong nền tảng có thể được xem từ menu và người dùng có thể chọn để thêm tài khoản mới bằng cách sử dụng tùy chọn tạo có sẵn.


 

Khi chọn tạo biểu đồ tài khoản mới, người dùng có thể xác định nó trong chính menu số tài khoản, tên tài khoản, loại, bật hoặc tắt điều chỉnh và đối soát trong hoạt động công ty.Trong cửa sổ thiết lập có sẵn dưới mỗi biểu đồ tài khoản, người dùng sẽ được cung cấp các thao tác khác nhau để mô tả các bút toán được phép.


Thuế

Thuế đối với các hoạt động của công ty là một khía cạnh không thể tránh khỏi vì nó sẽ cho phép các công ty tuân theo các quy định của pháp luật do quốc gia công ty hoạt động đặt ra. Hệ thống Odoo cho phép người dùng tạo và định cấu hình các loại thuế khác nhau cho công ty trong menu thuế được truy cập từ tab cấu hình của Phân hệ. 

Người dùng có thể tạo một loại thuế mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên thuế, cách tính thuế, loại thuế, phạm vi và số tiền thuế. Người dùng có thể kích hoạt thuế để hoạt động bằng cách bật tùy chọn kích hoạt. Quy tắc đánh thuế đối với việc phân phối hóa đơn và giấy báo có có thể được định cấu hình trong tab định nghĩa.


 

Trong menu tùy chọn nâng cao, người dùng có thể gán nội dung trên hóa đơn, nhóm thuế và công ty mà thuế được phân bổ. Các tùy chọn như đã kèm thuế trong giá, tác động đến giá trị loại thuế tiếp theo và các khoản phí ngược lại có thể được bật hoặc tắt.


 

Vị thế tài chính

Vị trí tài chính của các hoạt động kế toán sẽ giúp người dùng hoạt động với nhiều đơn vị tiền tệ và hoạt động của công ty. Vị trí tài chính sẽ giúp người dùng định cấu hình thuế và tài khoản cụ thể cho quốc gia hoặc khu vực hoạt động.

Vị thế tài chính của nền tảng có thể truy cập từ tab cấu hình. Trong menu, người dùng sẽ được mô tả với tất cả các vị trí tài chính được xác định và người dùng có thể chỉnh sửa chi tiết bằng cách chọn vị trí tương ứng và người dùng cũng có thể tạo một vị trí mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn.


 

Trong cửa sổ tạo vị thế tài chính, người dùng có thể cung cấp tên cho các vị trí tài chính. Trong Thuế tương ứng, người dùng có thể phân bổ ánh xạ bằng cách chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn. Cung cấp thuế đối với sản phẩm và thuế để áp dụng cho vị trí tài chính. Ngoài ra, ánh xạ tài khoản cũng có thể được cung cấp trong menu tương ứng.


Các sổ nhật ký

Việc ghi sổ là một công việc quan trọng trong khi giải quyết các hoạt động kế toán của công ty. Nhật ký là một khía cạnh ghi chép dữ liệu hiệu quả của các hoạt động kế toán liên quan đến các giao dịch được thực hiện. Có thể truy cập menu nhật ký từ tab cấu hình của phân hệ kế toán. Trong menu Các sổ nhật ký, tất cả các nhật ký được mô tả trong nền tảng được liệt kê và người dùng có thể tạo các tạp chí mới.


 

Trong cửa sổ tạo tạp chí, người dùng có thể cung cấp tên sổ nhật ký, loại phân bổ và thông tin đánh thuế. Dưới các mục nhật ký, các thông tin kế toán khác nhau của nhật ký có thể được xác định như tài khoản lãi, tài khoản lỗ, tài khoản thu nhập mặc định, trình tự giấy báo có chuyên dụng có thể được bật hoặc tắt và có thể chỉ định mã ngắn cho nhật ký.


 

Trong cài đặt nâng cao, thông tin truy cập kiểm soát như loại tài khoản được phép, tài khoản được phép và các mục đã đăng biểu tượng có thể được bật. Ngoài ra còn có các tùy chọn khác nhau để trao đổi dữ liệu điện tử và có thể định cấu hình các khoản thanh toán theo sau của khách hàng. Ngoài ra, các giao tiếp thanh toán cho loại giao tiếp và tiêu chuẩn giao tiếp có thể được định cấu hình.


 

Nhóm sổ nhật ký

Các nhóm sổ nhật ký của nền tảng phải được cấu hình cho hoạt động theo các sổ nhật ký trong nhóm. Nhóm sổ nhật ký có thể truy cập từ menu Cấu hình . Dưới nhóm sổ nhật ký, người dùng có thể xem tất cả sổ nhật ký đã được tuyển chọn và có thể tạo mới bằng cách sử dụng tùy chọn tạo.Điều khoản thương mại

Intercoms là tên viết tắt của các thuật ngữ thương mại quốc tế. Có mười lăm điều khoản thuật ngữ kinh doanh được chấp nhận giữa người bán và người mua. Intercoms là các thuật ngữ thương mại được mô tả bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) được chấp nhận trên toàn cầu trong các hoạt động kinh doanh quốc tế và trong nước.

Menu Điều khoản thương mại có thể được truy cập từ tab cấu hình của phân hệ và người dùng có thể xem tất cả các liên hệ trong nền tảng được sử dụng. Người dùng có thể tạo một cái mới bằng cách sử dụng tùy chọn tạo có sẵn.


Khi chọn để tạo một cái mới, người dùng có thể thực hiện trong chính menu đó. Hệ thống liên lạc nội bộ được tạo ra phải được chấp nhận cho tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều khoản thanh toán

Các điều khoản thanh toán là cách thức thanh toán khách hàng và công ty phải thực hiện thanh toán các sản phẩm và dịch vụ. Nền tảng Odoo cho phép người dùng mô tả các thuật ngữ thanh toán khác nhau trong hoạt động của công ty. Các điều khoản thanh toán có thể được mô tả trong menu điều khoản thanh toán có thể truy cập vào menu cấu hình của phân hệ.Trong cửa sổ tạo điều khoản thanh toán, người dùng có thể cung cấp tên cho nó, chỉ định công ty nơi thuật ngữ thanh toán này sẽ được sử dụng và mô tả chi tiết cần được đề cập trên hóa đơn có thể được cung cấp. Trong menu điều khoản, người dùng có thể xác định các thuật ngữ của hoạt động điều khoản thanh toán tương ứng.


 

Nếu người dùng muốn thêm các điều khoản thanh toán, họ có thể chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn và sẽ được mô tả bằng cửa sổ sau như hình dưới đây. Ở đây, loại điều khoản có thể được đề cập và ngày đến hạn của hoạt động có thể được mô tả. Loại điều khoản có thể được chỉ định là số tiền cân bằng, tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định. Ngoài ra, việc tính toán ngày đến hạn có thể được thực hiện dựa trên những ngày sau ngày lập hóa đơn, ngày cuối cùng của tháng tiếp theo hoặc ngày cuối cùng của tháng hiện tại.


 

Mức độ theo dõi

Nó rất cần thiết cho bất kỳ hoạt động nào của công ty khi có một khoản thanh toán đến hạn và khách hàng vẫn  thanh toán. Nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo và cấu hình các hoạt động tiếp theo cho các khoản thanh toán trong menu theo dõi thanh toán.

Có thể truy cập theo lộ trình : kế toán -> Cấu hình-> Mức độ theo dõi. Trong menu theo dõi thanh toán, tất cả kế hoạch tiếp theo được mô tả trong hành động theo dõi. Người dùng cũng có thể tạo hành động mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn.


Trong theo dõi thanh toán mới, người dùng có thể chọn tên cho hành động tiếp theo và ngày hết hạn của hành động. Các hành động tiếp theo như email, SMS, thư hoặc hành động thủ công có thể được kích hoạt bằng cách bật nó trong tab kế toán. Trong tab tùy chọn, tự động thực thi và cho phép mở hóa đơn liên quan.


Trong tab thông báo, người dùng có thể tùy chỉnh nó bằng cách chỉnh sửa mô tả và điều chỉnh nó theo yêu cầu của công ty.

 

Năm tài khóa

Năm tài khóa là sự phân bổ thời gian hoạt động đặc biệt của công ty, điều này sẽ cho phép những người sử dụng có các khía cạnh ghi sổ của công ty cùng với các bản tóm tắt ngân sách và hồ sơ thuế. Năm tài chính thường được định cấu hình với năm tài chính do các tổ chức chính phủ mô tả vì nó sẽ giúp người dùng mô tả và nộp các tờ khai thuế của công ty.

Tùy chọn năm tài khóa có thể được cung cấp trong menu cài đặt của Module kế toán có thể truy cập từ tab cấu hình. Trong menu chu kỳ tài chính, người dùng có thể bật tùy chọn năm tài khóa, mô tả năm tài khóa và ngưỡng chuyển đổi hóa đơn.


 

Tất cả các năm tài chính có thể được truy cập trong chu kỳ tài chính. Trong menu, tất cả các năm tài chính được tạo ra và người dùng có thể tạo một năm tài chính mới bằng cách sử dụng tùy chọn tạo có sẵn.

Trong cửa sổ tạo năm tài chính, người dùng có thể chỉ định tên, thời gian hoạt động bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc năm tài chính và phân bổ công ty cho cùng một.


 

Dự thảo ngân sách

Dự thảo ngân sách cho phép người dùng tạo kế hoạch chi tiêu cho hệ thống tài khỏan được chỉ định. Điều này sẽ giúp người sử dụng trong vấn đề phân bổ ngân sách trong công ty.

Dự thảo ngân sách chỉ có thể được chỉ định nếu tùy chọn quản lý ngân sách của Module kế toán được bật. Trong menu phân tích của Module cài đặt, người dùng nên bật các tùy chọn quản lý ngân sách và lưu nó. Do đó, trong tab cấu hình, người dùng có thể xem vị trí ngân sách tùy chọn mới.


 

Khi chọn tùy chọn dự thảo ngân sách, người dùng sẽ được xem các danh sách dự thảo ngân sách. Và có thể tạo một dự thảo mới bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn.

Trong cửa sổ sáng tạo ngân sách, người dùng có thể cung cấp tên và nội dung phân bổ.


 

Trong các tài khoản, người dùng có thể thêm các tài khoản sử dụng cho dự thảo ngân sách này.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!