Hướng dẫn sử dụng

Trong phần này chứa các bài hướng dẫn sử dụng hệ thống SkyERP Odoo, được chia thành các chủ đề tương ứng với các phân hệ và có những chủ đề nâng cao kết hợp nhiều chức năng từ nhiều phân hệ để đạt được những mục tiêu cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!