Diễn đàn

Diễn đàn trực tuyến, hay được gọi là forum, là nơi để cho người dùng Internet trao đổi, thảo luận và tán gẫu với nhau

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Người dùng có thể tạo các diễn đàn khác nhau trong Module eLearning của nền tảng Odoo. Để tạo một diễn đàn mới, ban đầu người dùng phải bật các tùy chọn diễn đàn có sẵn trong menu cài đặt của Module eLearning.


 

Khi bật các hoạt động tương ứng, người dùng hiện có thể xem menu diễn đàn có sẵn trong bảng điều khiển eLearning.


 

Để tạo một diễn đàn mới, người dùng có thể truy cập vào cửa sổ tạo. Ở đây tên diễn đàn nên được đề cập, chỉ định một phương thức hoạt động tức là nó là một loại câu hỏi hoặc Module thảo luận và cuối cùng là phân bổ một trang web để đăng diễn đàn. Trong menu tùy chọn, người dùng có thể chỉ định quyền riêng tư và khóa học eLearning mà diễn đàn liên kết.


 

Các lợi ích Karma khác nhau và các quyền và quy tắc liên quan có thể được liệt kê trong menu tương ứng. Những điểm karma thu được này có thể được thêm vào đánh giá ứng viên cho các khóa học eLearning.


Đăng diễn đàn

Các bài viết được tạo bởi người dùng có thể được phân loại vào các diễn đàn khác nhau có sẵn. Người dùng có thể xác định mô tả trong menu đăng của tab diễn đàn. Tất cả các bài đăng đều hiển thị trong menu này và người dùng có thể tạo các bài viết mới dựa trên các diễn đàn bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn có thể được truy cập bằng các tùy chọn tạo.Trong cửa sổ bài viết mới, người dùng có thể cung cấp tên cho bài đăng và chỉ định một diễn đàn mà nó sẽ được đăng trên đó. Trang web, câu hỏi, chi tiết được tạo và cập nhật được phân bổ tự động bởi nền tảng. Các thẻ, trạng thái và lý do có thể được liên kết với nhau.

Người dùng có thể mô tả câu trả lời bằng cách chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn trong menu câu trả lời.


 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!