Chứng chỉ

Nền tảng Odoo cho phép người dùng đánh giá ứng viên trong các khóa học của e-learning bằng cách tạo các chương trình chứng nhận. Các chương trình chứng nhận này được phân bổ cùng với các khóa học được mô tả.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Menu chứng nhận có thể truy cập từ tab báo cáo của Module sẽ mô tả tất cả các chứng chỉ có sẵn. Người dùng có thể tạo chứng chỉ mới bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn.

Trong cửa sổ tạo chứng chỉ, người dùng có thể cung cấp tên khảo sát và thêm các câu hỏi.
 

Để thêm câu hỏi, ban đầu người dùng có thể cung cấp tên Mục bằng cách chọn thêm Mục và cung cấp tên cho Mục đó VD: Sản phẩm ... Để thêm câu hỏi vào Mục, người dùng có thể chọn tùy chọn thêm câu hỏi có sẵn. Khi chọn các tùy chọn, người dùng sẽ được mô tả bằng cửa sổ bật lên sau như được hiển thị trong hình ảnh.

Câu hỏi có thể được đề cập trong không gian tương ứng được phân bổ. Người dùng có thể chọn loại câu hỏi là nhiều lựa chọn với một câu trả lời hoặc nhiều câu trả lời, loại câu trả lời duy nhất, dựa trên ngày, giờ hoặc cả hai và dựa trên phép toán ma trận.


 

Trong tab câu trả lời của cửa sổ tạo câu hỏi, người dùng có thể cung cấp câu trả lời cho câu hỏi bằng cách chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn, câu trả lời có thể được chỉ định là đúng hoặc ghi chú và mô tả điểm của câu hỏi tương ứng. Trong cửa sổ mô tả, người dùng có thể cung cấp mô tả tùy chỉnh về câu trả lời cũng như câu hỏi.


 

Trong menu tùy chọn, người dùng có thể chỉ định các tùy chọn khác nhau về trả lời và các câu hỏi được mô tả. Câu hỏi có thể được thực hiện bắt buộc, chỉ định số cột được mô tả, hình ảnh trên câu trả lời và hiển thị điều kiện. Ngoài ra, người dùng có thể cho phép trường nhận xét được hiển thị cho các ứng cử viên. Trong trường hợp câu hỏi được hiển thị trong phiên trực tiếp, người dùng có thể đặt giới hạn thời gian dành cho câu hỏi tương ứng.


 

Quay lại menu tạo chứng nhận, người dùng có thể xem tab tùy chọn cho hoạt động chứng nhận. Trong các hoạt động, bố cục chứng nhận, chế độ tiến triển, giới hạn thời gian khảo sát, lựa chọn, các khía cạnh cho điểm, quyền truy cập ứng viên và chi tiết phiên trực tiếp có thể được cung cấp.


 

Trong tab tính điểm, phần trăm thành công, phân bổ làm rõ, mẫu email cũng như mẫu giấy chứng nhận có thể được cung cấp.


 

Tất cả các chứng chỉ được xác định có thể được xem trong trang web dưới menu chứng nhận của các khóa học.


 

Ứng viên có thể chọn một trong những khóa học và sẽ được chuyển đến menu khóa học. Tại đây người dùng có thể chọn các tùy chọn bắt đầu có sẵn.


 

Khi các câu hỏi chứng nhận được mô tả được hiển thị và ứng viên có thể trả lời chúng. Sau khi hoàn thành nó, người dùng có thể chọn tùy chọn gửi có sẵn.

Tỷ lệ phần trăm điểm sẽ được mô tả và mô tả chi tiết về các câu hỏi đã trả lời cũng như chưa trả lời. Khi ứng viên cuộn xuống khía cạnh báo cáo sẽ cung cấp đánh giá chứng chỉ dưới dạng biểu đồ như người dùng mô tả.


 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!