Cấu hình Sản phẩm

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Sản phẩm

Vào POS chọn menu Sản phẩm


Odoo sẽ tranh thủ một bộ sản phẩm đã được cấu hình sẵn. Tuy nhiên, Bạn có thể tạo ra một sản phẩm tùy theo yêu cầu doanh nghiệp. 

Khi nhấp vào 1 sản phẩm bạn sẽ được điều hướng đến một biểu mẫu như bên dưới:


Dưới tab Điểm bán lẻ


Khả dụng ở POS: đánh dấu vào tùy chọn nếu bạn muốn sản phẩm này xuất hiện ở điểm bán lẻ.

Cân với tỷ lệ: kiểm tra xem sản phẩm này có nên được tích hợp bằng cách cân phần cứng hay không

Các biến thể sản phẩm

Có thể truy cập vào biến thể sản phẩm bằng cách vào menu biến thể sản phẩm ở trong tab sản phẩm ở module điểm bán lẻ