Bảng giá

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tại Điểm bán hàng Odoo, bạn có thể chỉ định các bảng giá khác nhau dựa trên các yêu cầu. Các bảng giá này cho phép bạn tạo nhiều mức giá cho cùng một sản phẩm và giảm giá tự động cũng có thể thực hiện được trong nền tảng này. Để truy cập tính năng này, người dùng nên bật tùy chọn Bảng giá từ cài đặt.

Giờ đây, bạn có thể truy cập menu bảng giá của Module PoS từ tab sản phẩm của Module PoS.

Dưới đây là hình ảnh của cửa sổ bảng giá. Bạn có thể tạo bảng giá mới bằng cách nhấp vào nút tạo có sẵn trong cửa sổ bảng giá. Dưới đây là hình ảnh của cửa sổ tạo bảng giá.

Trong cửa sổ tạo bảng giá, bạn có thể cung cấp tên cho bảng giá và thông tin chi tiết về công ty trong khoảng trống đã cho. Các quy tắc giá có thể được xác định bằng cách sử dụng tùy chọn thêm dòng.


Sử dụng cửa sổ này, bạn có thể áp dụng bảng giá trên tất cả các sản phẩm, danh mục sản phẩm, sản phẩm và các biến thể của sản phẩm. Tính toán bảng giá có thể được chỉ định dưới dạng giá cố định, tỷ lệ phần trăm, chiết khấu hoặc công thức dựa trên các yêu cầu của bảng giá. Bạn cũng có thể xác định số lượng tối thiểu cần thiết để áp dụng bảng giá và ngày bắt đầu và ngày kết thúc để xác nhận bảng giá.

Ở tab cấu hình, Người dùng có thể xác định tình trạng còn hàng dựa trên các nhóm quốc gia và có thể chỉ định chính sách chiết khấu trong tab cấu hình của bảng giá.

Như chúng ta đã thảo luận về cấu hình bảng giá trong nền tảng, bây giờ chúng ta có thể thảo luận về các phương thức thanh toán của điểm bán hàng.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!